Vertrouwelijkheid en privacy

Met alles dat in de gesprekken aan de orde komt, zal ik te allen tijde vertrouwelijk omgaan. Inhoudelijke informatie uit gesprekken zal ik niet met de opdrachtgever delen. Ik houd mij aan de ethische gedragscode van de NOBCO, de Nederlandse Orde van beroepscoaches.

Logo Ethische code Nobco/EMCC

Privacyverklaring Panta Rei Coaching

 1. Reikwijdte en doelstelling van deze privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten op het gebied van coaching en begeleiding verwerkt Panta Rei Coaching uw persoonsgegevens. Om u te informeren over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Mw. drs. I.B. van der Pijl, eigenaar van Panta Rei Coaching

Prof. Fischerlaan 18, 3572 MB Utrecht

KvK 72631546

 1. Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van Panta Rei Coaching, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, intervisie of bijeenkomst, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Panta Rei Coaching uw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van het begeleidingstraject.

 1. Persoonsgegevens

Panta Rei Coaching verwerkt, indien van toepassing, de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreks- en reflectieverslagen
 • Inhoud van communicatie
 1. Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Het bieden van een trainings- of opleidingstraject
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en, administreren en verslagleggen in het kader van scholing, professionele intervisie en accreditatie;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.
 1. Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachings-, trainings-, of begeleidingstraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerkt Panta Rei Coaching uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van de dienstverlening;
 • De bescherming van de financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 1. Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus, opleidingsbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij de begeleidingstrajecten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 1. Bewaren van gegevens

Panta Rei Coaching bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het vervullen van het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.

 1. Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovidor (Apple iCloud) die gevestigd is in de USA. Apple houdt zich aan het CBPR-systeem (Cross Border Privacy Rules) van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Het APEC CBPR-systeem biedt richtlijnen voor organisaties voor de bescherming van persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen deelnemende APEC-economieën.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 1. Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 1. Rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen uiterlijk een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt ons ook verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Voor vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot:

Panta Rei Coaching, Mw. drs. I.B. van der Pijl, Prof. Fischerlaan 18, 3572 MB Utrecht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring treedt in werking op 21 september 2018